Warunki techniczne: przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz odbiór przyłącza:

 1. W przypadku konieczności wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub zmiany istniejącego, przedsiębiorstwo na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, wyda warunki techniczne realizacji ww. robót. Określenie warunków przyłączenia następuje w terminie do 21 dnia od złożenia wniosku (w przypadku zabudowy jednorodzinnej). W szczególnych przypadkach termin może ulec przedłużeniu.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 3. Warunki przyłączenia określają:
  1. miejsce i sposób przyłączenia instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
  2. konieczność wykonania dokumentacji technicznej,
  3. zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków w ilości wskazanej we wniosku,
  4. miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz ewentualnie miejsce wskazania zainstalowania urządzenia pomiarowego, liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
  5. niezbędne wymogi, które winny być spełnione przed i w trakcie wykonywania przyłączy,
  6. warunki eksploatacji przyłączy,
  7. termin ważności warunków przyłączenia.
 4. Odbiór przyłączy dokonywany jest na podstawie protokołu końcowego odbioru technicznego, według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
 5. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia. Podpisany przez strony upoważnia do zawarcia umowy z odbiorcą.
 6. Dostarczenie wody do odbiorcy następuje maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania z nim umowy.
 1. Budowa przyłączy, studni wodomierzowej i pomieszczenia przeznaczonego do lokalizacji wodomierza głównego odbywa się na koszt odbiorcy.
 2. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków odbiorca usług.
 1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
 2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja należy do odbiorcy usług.
 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.