OGŁOSZENIE DYREKTORA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

Utworzono: 07-01-2021

OGŁOSZENIE

Dyrektora Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 07 stycznia 2021 roku

Od dnia 11 stycznia 2021 roku Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej wznawia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Interesanci korzystający z obsługi osobistej w pomieszczeniach GZUK obowiązani są do:

  1. zakrywania ust i nosa zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy
  2. noszenia jednorazowych rękawiczek
  3. obowiązkowej dezynfekcji rąk
  4. zachowania 2 m odległość od obsługującego pracownika oraz od innych osób
  5. bezdotykowego pomiaru temperatury (w przypadku, gdy będzie podejrzenie choroby).

W pomieszczeniach Zakładu obsługiwanych osobiście interesantów może być łącznie 3 osoby z wyłączeniem pracowników jednostki. Z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Przy wejściu do budynku Zakładu będzie wyznaczony pracownik odpowiedzialny za pilnowanie i przestrzeganie powyższych wymagań.

Informujemy, że KASA Zakładu jest dostępna w godzinach od 8:00 do 13:00.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą elektronicznych skrzynek podawczych.

WARUNKI TECHNICZNE

- wnioski o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: gzuknwl@nwl.pl, kontakt telefoniczny w godzinach 7.00 – 15.00 pod numerem 059 8612264 wew. 27

- wnioski do pobrania oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej

UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Zgłaszanie uszkodzenia dróg i chodników gminnych, gotowość do odbioru pasa drogowego, można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: gzuknwl@nwl.pl lub telefonicznie w godzinach 7.00 – 15.00 pod numerem 059 8612264 wew. 31

UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW I ODCZYTY WODOMIERZY

- wniosek o zawarcie umowy, umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, wniosek o zmianę danych adresowych, wniosek o bezumowny zakup wody można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: gzuknwl@nwl.pl

odczyty wodomierzy można podawać telefonicznie pod nr 782426167

- wnioski do pobrania oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej

http://www.nwl.zakladkomunalny.com/

ROZLICZENIA FINANSOWE

W sprawach rozliczeń oraz innych spraw finansowych należy kontaktować się osobiście.

WNIOSKI I PODANIA DO ZAKŁADU MOŻNA WYSŁAĆ/ZŁOŻYĆ:

  1. pocztą tradycyjną na adres -

Gminny Zakład Usług Komunalnych , ul. Młynarska 10, 84-351, Nowa Wieś Lęborska,

  1. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP lub adres e-mail gzuknwl@nwl.pl.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo należy ograniczać wizyty w Zakładzie i w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Dyrektor GZUK

/-/

Jarosław Tadeja