Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXXV/397/21
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 19 ust. 1 z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2028) w związku z art. 35 ust 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 471 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
uchwala, co następuje

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała XXXIX/261/06 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/397/21
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 30 września 2021 r.

REGULAMIN
DOSTARCZENIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (zwanego dalej Przedsiębiorstwem) oraz odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zborowym odprowadzaniu ścieków.

3. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 2. 1. W zakresie dostarczania wody Przedsiębiorstwo jest zobowiązane:

1)     zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę, średnio w ujęciu miesięcznym, mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym, zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

2)     w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić zaopatrzenie w wodę pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa, mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym, zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

3)     zapewnić odpowiednią jakość wody, przy czym minimalna jakość dostarczanej wody wyznaczona jest parametrami mikrobiologicznymi i chemicznymi, wymaganiami organoleptycznymi, fizykochemicznymi oraz dotyczącymi substancji promieniotwórczych i przedstawia się następująco:

Parametry mikrobiologiczne:

Lp.

Parametr

Wartość parametryczna

Liczna mikroorganizmów [jtk ub NPL]

Objętość próbki [ml]

1

Escherichia coli

0

100

2

Enterokoki

0

100

3

Bakterie grupy coli

0

100

4

Ogólna liczna mikroorganizmów w 22⁰C

200

 

 

Parametry chemiczne:

Lp.

Parametry

Wartość parametryczna

Jednostka

1

Antymon

5,0

µg/l

2

Arsen

10

µg/l

3

Azotany

50

mg/l

4

Azotyny

0,50

mg/l

5

Benzen

1,0

µg/l

6

Benzo(a)piren

0,010

µg/l

7

Bor

1,0

mg/l

8

Chrom

50

µg/l

9

Cyjanki

50

µg/l

10

1,2-dichloroetan

3,0

µg/l

11

Epichlorohydryna

0,10

µg/l

12

Fluorki

1,5

mg/l

13

Kadm

5,0

µg/l

14

Miedź

2,0

mg/l

15

Nikiel

20

µg/l

16

Ołów

10

µg/l

17

Pestycydy

0,10

µg/l

18

∑pestycydów

0,50

µg/l

19

Rtęć

1,0

µg/l

20

Selen

10

µg/l

21

∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu

10

µg/l

22

∑wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

0,10

µg/l

 

Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne:

Lp.

Parametry

Wartość parametryczna

Jednostka

1

Glin (Al)

200

µg/l

2

Jon amonu

0,50

mg/l

3

Barwa

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

 

4

Chlorki

250

mg/l

5

Mangan

50

µg/l

6

Mętność

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0

NTU

7

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

Bez nieprawidłowych zmian

 

8

Stężenie jonów wodoru (pH)

6,5-9,5

 

9

Przewodność elektryczna

2500

µS/cm

10

Siarczany

250

mg/l

11

Smak

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

 

12

Sód

200

mg/l

13

Utlenialność z KMnO4

5,0

mg/l O2

14

Zapach

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

 

15

Żelazo

200

µg/l

 

Dodatkowe wymagania chemiczne:

Lp.

Parametry

Wartość parametryczna

Jednostka

1

Chlor wolny

0,3

mg/l

2

Magnez

7-125

mg/l

3

twardość

60-500

mg/l

 

Wymagania dotyczące substancji promieniotwórczych: 

Lp.

Parametry

Wartość Parametryczna

Jednostka

1

Radon

100

Bq/l

2

Tryt

100

Bq/l

3

Dawka orientacyjna

0,10

mSy/rok

 

2. W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo jest zobowiązane zapewnić:

1)     zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odbioru ścieków wprowadzanych przez odbiorcę usługi, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę, średnio w ujęciu miesięcznym,

2)     ciągły i niezawodny odbiór ścieków o stanie i składzie, których minimalna jakość wyznaczona jest wartościami stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach. Za minimalną jakość ścieków uznaje się ścieki, które nie przekraczają następujących wskazań:

Lp.

Wskaźnik

Stężenie

1

BZT5

500 mgO2/dm3

2

CHZT

900 mgO2/dm3

3

Zawiesina ogólna

330 mg/dm3

4

Azot ogólny

50 mg/dm3

5

Azot amonowy

30 mg/dm3

6

Fosfor ogólny

10 mg/dm3

7

Chlorki

1000 mg/dm3

8

Siarczany

500 mg/dm3

9

Ekstrakt naftowy

50 mg/dm3

10

Substancje ropopochodne

15 mg/dm3

11

Temperatura

35⁰C

12

Wartość pH

6,5 - 9,0

13

Cyjanki wolne

0,1 mg/dm3

14

Fenole lotne

0,5 mg/dm3

15

Chlor wolny

1 mgCl2/dm3

16

 Ołów

0,5 mg/dm3

17

Rtęć

0,02 mg/dm3

18

Miedź

0,5 mg/dm3

19

Kadm

0,1 mg/dm3

20

Cynk

2,0 mg/dm3

21

Chrom

0,5 mg/dm3

22

Nikiel

0,5 mg/dm3

23

Arsen

0,2 mg/dm3

24

Srebro

0,2 mg/dm3

25

Suma metali ciężkich

3,0 mg/dm3

 

Rozdział 3
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 3. 1. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego do Przedsiębiorstwa pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

2. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Przedsiębiorstwa powinien w szczególności zawierać:

1)     imię i nazwisko (lub nazwę – jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2)     wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,

3)     oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest przyłączona do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa, czy też posiada własne ujęcie wody,

4)     oświadczenie czy nieruchomość jest przyłączona do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

5)     oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,

6)     oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

Rozdział 4
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 4. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa Przedsiębiorstwa, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków.

Rozdział 5
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 5. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do Przedsiębiorstwa wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, określają co najmniej:

1)     miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci,

2)     miejsce instalacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

3)     wymogi techniczne dotyczące budowy przyłącza,

4)     informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza.

  

Rozdział 6
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 6. 1. Dostępność do usług wodociągowo - kanalizacyjnych jest uzależniona od:

1)     istnienia urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych w bezpośrednim otoczeniu przyłączanej nieruchomości lub obiektu, zapewniających zachowanie świadczenia minimalnego poziomu usług.

2)     możliwości technicznych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne i prawne możliwości pozyskania przez Przedsiębiorstwo wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy (zdolności układów dystrybucji wody), jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (wydajność oczyszczalni, zdolności przesyłowe przepompowni i rurociągów).

  

Rozdział 7
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 7. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych robót z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie zgłoszenia wnioskodawcy, złożonego w Przedsiębiorstwie z przynajmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

3. Odbiór robót ulegających zakryciu (zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać Przedsiębiorstwu przed zakryciem (zasypaniem).

4. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać:

1)     datę odbioru,

2)     przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: -wodociągowe, kanalizacyjne), użytych materiałów, średnicy i długości, rodzaju odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

3)     skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

4)     lokalizację nieruchomości lub obiektu, do którego wykonano przyłącze,

5)     podpisy członków komisji.

5. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 8
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 8. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

1)     poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

2)     zapewnić odbiorcom usług zastępcze punkty poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 24 godziny oraz poinformować odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,

3)     o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

4)     poinformować odpowiednie służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.

§ 9. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo informuje odbiorców usług poprzez: zamieszczenie zawiadomienia rozwieszonego na terenie, na którym ma nastąpić przerwa w dostawie wody lub/i odprowadzaniu ścieków, zamieszczenia zawiadomienia na swojej stronie internetowej, lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

Rozdział 9
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 10. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

§ 11. Przedsiębiorstwo zapewnia, aby informacje zawierające, co najmniej:

1)     wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,

2)     dane umożliwiające kontakt oraz godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji,

1     były udostępnione w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz na jego stronie internetowej.

§ 12. Przedsiębiorstwo zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były:

1)     dokumenty w aktualnym brzmieniu:

a)     taryfa,

b)     niniejszy regulamin,

2)     informacje dotyczące warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

§ 13. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Przedsiębiorcy reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji i sposobie rozstrzygania spraw spornych, zgodnie z Ustawą, w terminie 30 dni od daty jej wpływu.

Rozdział 10
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 14. Woda do celów przeciwpożarowych może być udostępniana z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Gminy Nowa Wieś Lęborska, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej, w granicach technicznych możliwości wynikających z wydajności ujęć wody i średnicy sieci wodociągowej.

§ 15. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci gminnej posiadają jednostki straży pożarnej oraz jednostki biorące udział w gaszeniu pożarów na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 16. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe określa się na podstawie informacji sporządzanej w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy Przedsiębiorstwem, a Gminą Nowa Wieś Lęborska.

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/397/21
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 30 września 2021 roku

Przedmiotem uchwały jest przyjęcie projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

1. Przedstawienie stanu istniejącego:

Obecnie brak jest uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków zgodnej z obowiązującymi przepisami.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do dnia 12 czerwca 2018 roku przekazać do organu uchwałodawczego gminy nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W dniu 18 maja 2018 roku projekt regulaminu przedłożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku, a w dniu 11 czerwca 2018 roku Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, rada gminy w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne projektu regulaminu, dokonuje jego analizy. Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy na podstawie projektów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne - Gminny Zakład Usług Komunalnych i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanowieniem znak: GD.RET.070/170/P/2018.KC z dnia 26 października 2018 roku zaopiniował negatywnie przedłożony projekt regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska wnosząc swoje uwagi. Dokonano ponownej analizy ww. regulaminu i naniesiono niezbędne poprawki.

Ponownie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanowieniem znak: GD.RET.070/263/P/2019.KR z dnia 22 marca 2019 roku zaopiniował negatywnie przedłożony projekt regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska wnosząc swoje uwagi. Dokonano ponownej analizy ww. regulaminu i naniesiono niezbędne poprawki.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanowieniem znak: GD.RET.070/343/P/2019.KR z dnia 24 czerwca 2019 roku stwierdził zgodność przedłożonego projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska Uchwałą Nr X/105/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku uchwaliła regulamin dostarczenia wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Prokuratura Rejonowa w Lęborku złożyła skargę na ww. uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. W dniu 12 kwietnia 2021 roku doręczono do tut. urzędu odpis wyroku stwierdzający nieważność zaskarżonej uwagi. W związku z powyższym oraz w związku ze zmianą ustawy Prawo budowlane zaistniała konieczność podjęcia uchwały.

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska podjęła uchwałę Nr XXXII/365/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, którą ponownie wysłano do zaopiniowania.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanowieniem znak: GD.RZT.71.64.2021/KR z dnia 7 lipca 2021 roku zaopiniował negatywnie przedłożony projekt regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska wnosząc swoje uwagi. Dokonano ponownej analizy ww. regulaminu i naniesiono niezbędne poprawki. Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska podjęła uchwałę Nr XXXIII/383/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, którą ponownie wysłano do zaopiniowania.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem znak: GD.RZT.71.128.2021/KR z dnia 10 września 2021 roku stwierdził zgodność przedłożonego projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Brak uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

4. Charakterystyka skutków społecznych i gospodarczych:

Regulamin ma na celu określenie szczegółowych praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

5.Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały:

Nie dotyczy.

6. Źródła finansowania:

Nie dotyczy.