Wodomierze

Podstawowe pojęcia:Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym. Instaluje go nieodpłatnie Zakład po podpisaniu umowy na dostarczenie wody.
Wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej w nieruchomości odbiorcy na punkcie czerpalnym. Instalowany jest indywidualnie przez odbiorcę usług.
Wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej. Instalowany jest na koszt odbiorcy usług oraz podlega odbiorowi przez Zakład.