Gminny Zakład Usług Komunalnych

Podstawa naszego działania:

Gminny Zakład Usług Komunalnych został utworzony na podstawie Uchwały Nr VII /35/94 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie powołania jednostki budżetowej.

Czym jesteśmy?

Gminny Zakład Usług Komunalnych zwany dalej zakładem jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Radzie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Gminny Zakład Usług Komunalnych przy wykonywaniu zadań używa skrótu „GZUK”

GZUK działa w formie jednostki budżetowej, której gospodarka finansowa objęta jest budżetem gminy i opiera się o zasady określone w ustawie o finansach publicznych.

Siedziba Zakładu mieści się w Nowej Wsi Lęborskiej .

Obszar działania natomiast obejmuje teren Gminy Nowa Wieś Lęborska

GZUK używa pieczęci podłużnej z napisami: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Zakres działania:

- prowadzenie usług komunalnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków a w szczególności:

a) wydobycie i dostarczanie wody
b) remonty, modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych,

- koordynacja działań w zakresie remontów, modernizacji i utrzymania dróg gminnych a w szczególności:

a) utrzymanie chodników i rowów przydrożnych,
b) zimowe utrzymanie dróg
c) zarządzanie umieszczaniem znaków obowiązujących w ruchu drogowym oraz organizacja ruchu drogowego,
d) bieżąca naprawa oraz utrzymanie dróg i drogowych obiektów,

- remont budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości stanowiących własność komunalną, m.in. placówek oświatowych, przystanków,świetlic, itp.,

- wykonywanie innych zadań w zakresie usług komunalnych zlecanych przez urząd gminy i inne gminne jednostki organizacyjne