Zarządzenie Dyrektora Gminnego Zakładu Usług Komunalnych nr 1/2021

Utworzono: 07-01-2021

ZARZĄDZENIE

Nr 1/2021

Dyrektora Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Nowej Wsi Lęborskiej

z dnia 07 stycznia 2021r.

w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań publicznych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej

Na podstawie § 6 załącznika do uchwały nr X/110/11 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie statutu jednostki budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej do odwołania ogranicza się wykonywanie wszystkich zadań publicznych.

§ 2. 1. Obsługa interesantów będzie odbywała się:

1) telefonicznie,

2) za pomocą środka komunikacji elektronicznej,

3) za pomocą elektronicznych skrzynek pocztowych,

4) płatności mogą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy lub w kasie zakładu,

5) osobiście, z tym zastrzeżeniem, że w pomieszczeniach Gminnego Zakładu Usług Komunalnych mogą przebywać łącznie 3 osoby z wyłączeniem pracowników zakładu.

2. Interesanci korzystający z obsługi, o której mowa w ust. 1 pkt 5 obowiązani są do:

1) zakrywania ust i nosa zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

2) obowiązkowej dezynfekcji rąk lub zakładania jednorazowych rękawiczek,

3) zachowania 2 m odległość od obsługującego pracownika,

4) bezdotykowego pomiaru temperatury (w przypadku, gdy będzie podejrzenie choroby),

3. Pracowników obsługujących osobiście interesantów zobowiązuje się do:

1) częstego mycia rąk oraz używania środków do dezynfekcji rąk,

2) zakrywania ust i nosa zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

3) zachowania 2 m odległość od obsługiwanego interesanta.

4. Wyznaczonych pracowników zobowiązuje się do:

1) zapewnienia środków ochrony osobistej dla pracowników,

2) zapewnienia środków dezynfekujących do rąk dla interesantów,

§ 3. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej nr 15/2020 z dnia 03 listopada 2020r., w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań publicznych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2021 roku.